Skip to content

Algemene regels

Algemene regels

We verwachten van iedereen binnen VDM Voetbal, dat ze zich bij ons op het complex (of elders in samenhang tot onze sportclub) goed gedragen.

Daarvoor zijn spelregels nodig om iedereen duidelijkheid te verschaffen. Zij gelden voor de spelers en hun ouders/begeleiders, maar ook voor teamleiders alsmede voor de medewerkers en staf van VDM Voetbal

Respect

Het woord ‘RESPECT’ staat hoog in ons vaandel.

U hoeft het zeker niet altijd met iets eens te zijn. Dat kan zijn op het vlak van het beleid in onze sportclub of een beslissing van een scheidsrechter, en ook wij hoeven het niet altijd eens te zijn met een mening/beslissing van een ouder/begeleider, echter respect dient er altijd voor elkaar te zijn en te blijven.        Dat mag u van ONS verwachten en dat mogen wij ook van U verwachten!

De ‘spelregels’

Voor het behouden of vergroten van plezier in de sport is het belangrijk dat de ‘spelregels’ worden nageleefd en dat op een respectvolle wijze met elkaar wordt omgegaan. Het beleid is erop gericht om excessen te voorkomen (preventief), maar ook om wanneer er excessen plaatsvinden consequent handelend op te treden (correctief).

Deze ‘spelregels’ zijn ervoor om te zorgen dat de sportiviteit op en rond het veld wordt bevorderd en dat ongewenst gedrag binnen de sportclub wordt tegengegaan. Het instellen van de ‘spelregels’ is een signaal naar alle spelers/deelnemers, ouders/begeleiders, bezoekers en begeleiders van de sportclub dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet zal worden getolereerd.

Door aan de mensen binnen de sportclub duidelijk te maken welke normen en waarden er gelden, wordt duidelijk gemaakt dat bepaald gedrag gewenst of niet gewenst is.
Die basiswaarden zijn: plezier, respect, eerlijkheid, betrokkenheid en sportiviteit. Deze ‘spelregels’ gelden voor iedereen. Voor alle spelers/deelnemers, ouders/ begeleiders, bezoekers, teamleiders, scheidsrechters, (bege)leiding en de staf van VDM Voetbal.

De navolgende ‘spelregels’ gelden voor iedereen:

 1. Respecteer de regels van je sport
 2. Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport
 3. Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig
 4. Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport
 5. Samen staan voor een faire sport

Voor de spelers

 1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders
 2. Speel volgens de bekende en/ of afgesproken wedstrijdregels
 3. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk
 4. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechters
 5. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren
 6. Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag
 7. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent
 8. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn
 9. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag
 10. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan om wedstrijden te spelen(en/of te trainen)

Ouders en verzorgers

 1. Forceer nooit een kind dat geen interesse toont om deel te nemen aan een sport
 2. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe
 3. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen
 4. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat
  van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
 5. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren
 6. Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel
 7. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen
 8. Erken de waarde en het belang van (vrijwillige) trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken

Reglementen

Om alles in goede banen te kunnen leiden, hebben wij een aantal reglementen opgesteld, te weten:

 • Huishoudelijk reglement
 • Wedstrijdreglement
 • VOG-reglement
 • Klachtenreglement

Al deze reglementen worden op de website apart beschreven.